Campaign_Stage

Het regent euro's bij Uniroyal

Krijg tot €60 terugbetaald

 

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De cashback-actie van Uniroyal wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De cashback-actie begint op 1 maart 2022 om 8u en eindigt op 31 maart 2022 om 23u59. De cashback-actie staat enkel open voor fysieke personen, die minstens 18 jaar zijn. Uitgesloten zijn:

 1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
 2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
 3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
 4. B2B-fleetowners;
 5. Leasingrijders;
 6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de cashback-actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.

 

Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De cashback-actie is toegankelijk op de website www.uniroyal-cashback.be. Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via het formulier.

 

3.2

Iedere particulier die minstens 2 Uniroyal zomerbanden of allseasonbanden heeft aangekocht bij een verdeler in België of Luxemburg die niet enkel online banden verkoopt tijdens de actieperiode kan een terugbetaling tot € 60 op de aankoop ontvangen. Deelnemers kunnen voor minimaal 2 en maximaal 4 banden een cashback krijgen. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames.

 

Deelnemers dienen hun factuur uiterlijk 14/04/2022 om 23u59 in te sturen via de website, bereikbaar via www.uniroyal-cashback.be.


3.3

Er wordt voor maximaal 1.500 registraties een terugbetaling gedaan. Dit zal zichtbaar zijn op de website met een teller die aftelt naarmate de aanvragen binnenkomen.


3.4
De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het productgamma van Uniroyal (art. 4).

 

3.5

Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen aan de cashback, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag niet deelnemen met meerdere e-mailadressen en postadressen. Slechts één cashback wordt toegekend per identiek postadres of IBAN-rekeningnummer.

 

3.6

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de Cashback

Iedere persoon kan bij aankoop van minimaal 2 en maximaal 4 Uniroyal-banden, genieten van een cashback tot € 60. Per band < 18 inch wordt er een cashback van €10 toegekend. Per band ≥ 18 inch wordt er een cashback van €15 toegekend. Enkel de eerste 1.500 online registraties tellen. Enkel volgende zomerbanden of vierseizoensbanden van het merk Uniroyal komen in aanmerking:

 • AllSeasonMax
 • AllSeasonExpert 2 & (AllSeasonExpert)
 • RainSport 5, RainExpert 5, Rainsport 3, RainExpert 3, Rallye 4x4
 • RainMax 3 & (RainMax 2)

Via de website kunnen kopers een kopie van de aankoopfactuur opladen. De firma Desk Services B.V. zal daarna in opdracht van Continental het verschuldigde bedrag aan de deelnemers overmaken, mits alles correct is uitgevoerd/ingevuld.

 

Artikel 5: Uitkering van het verschuldigde retourbedrag

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de actieperiode, genoemd in artikel 2, de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op het verschuldigde retourbedrag.

 

5.2 Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, zal verwerking van de overboeking ca. 15 werkdagen in beslag nemen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag. Afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van de ingevoerde gegevens of andere factoren kan dit echter langer duren.

 

Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de cashback-actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de cashback-actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

Continental is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:

 • onleesbare en/of niet complete facturen;
 • beschadigde post;
 • het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.4

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement tussen de deelnemer en de organisatie. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de cashback-actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.


Artikel 7: Gegevensopslag- en verwerking

 

7.1

Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.

 

“Klant” zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe “Klant” behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

 

Voor de uitvoering van deze actie maakt “Klant” gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.

 

7.2 Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag volledig hebben afgehandeld, zodat we kunnen nagaan of wij u voldoende hebben geholpen en u niet meer informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we uw naam en e-mailadres gedurende 1 jaar na een klacht om onechte of kwaadwillige klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze persoonsgegevens volgens de fiscale wetgeving langer moeten bewaren.


Vragen of problemen? Contacteer uniroyal@consumercare.info of bel 078 481 707


Banden

Ontdek hier Uniroyal zomer- en vierseizoenenbanden. Geschikt voor elk type weer. 

Vind mijn Uniroyal band

Upload hier uw aankoopbewijs

pic-upload

Klik hier om uw gegevens in te vullen en uw aankoopbewijs op te laden. 

Upload aankoopbewijs
Uniroyal. Een merk van Continental.*