“Uniroyal-platform” Gebruiksvoorwaarden

1. Aanbieder en Scope

De aanbieder van het platform (hierna “Uniroyal-platform” genoemd) is

Continental Reifen Deutschland GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanover, Duitsland

(hierna “Continental” genoemd). Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle voorwaarden en regels met betrekking tot het gebruik van de websites die tot het “Uniroyal- platform” behoren.

De Gebruiksvoorwaarden zijn telkens van toepassing in de versie zoals zij weergegeven werd op het moment van het gebruik van de online diensten. Continental behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen.

2. Diensten

Continental beheert het “Uniroyal-platform”, een platform dat consumenten de mogelijkheid verschaft om een keuze te maken tussen band-producten, die aangeboden worden door gekwalificeerde dealers van banden, die deze producten distribueren.  

De informatie die hiertoe verschaft wordt, omvat de prijzen, beschikbaarheid van het product en de diensten die worden aangeboden door de dealers met betrekking tot de band-producten. 

Een consument die, na een specifiek product van Continental geselecteerd te hebben, op zoek gaat naar een geschikte dealer, zal een keuze kunnen maken op basis van de waaier aan informatie aangeboden door de verschillende dealers, dan wel door manueel een postcode in te typen, dan wel gebruik te maken van automatische geolocatie. De consument wordt omgeleid naar de dealer die overeenstemt met de geselecteerde criteria. Deze omleiding brengt de consument rechtstreeks naar de webshop van de dealer. Indien de dealer geen webshop heeft, kan de consument zijn persoonlijke gegevens ingeven, zodat de dealer hem kan contacteren. 

3. Gebruik van het “Uniroyal-platform”

De informatie die weergegeven wordt op dit portaal is niet-bindend en wordt exclusief voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. De informatie heeft louter een informatief karakter en houdt dus in geen geval een wettelijk bindend aanbod in, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wettelijke bepalingen. Continental biedt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de juistheid van de prijzen of andere informatie met betrekking tot de band-producten.

Continental is niet de verkoper van de band-producten, maar maakt enkel het contact mogelijk tussen de koper en de verkoper. Continental is geen contractspartner van de consument en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de diensten zoals overeengekomen tussen de dealer en de consument. Evenmin vertegenwoordigt Continental de dealers. Elke dealer is verantwoordelijk voor de verkoop van de band-producten, alle daaruit voorvloeiende klachten en alle andere zaken die voorvallen op basis van een overeenkomst tussen de dealer en de consument. Continental kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat de banden al dan niet effectief gekocht kunnen worden bij de dealers.

4. Aansprakelijkheid

De informatie op het platform, alsook de producten en diensten die in deze informatie worden beschreven, kan op eender welk moment gewijzigd en/of geüpdatet worden door Continental zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij elders expliciet van dit principe wordt afgeweken, bevatten de websites van Continental geen waarborgen of kwaliteitsbeschrijvingen waarvoor Continental aansprakelijk is – impliciet noch expliciet – noch  is zij aansprakelijk met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. 

Continental is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van haar websites. Aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, alsook schadevorderingen en gevolgschade van eender welke aard en op basis van eender welke wettelijke bepaling, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de websites, wordt uitgesloten, in het bijzonder voor wat betreft infecties van de computerinfrastructuur van de gebruiker door virussen.

5. Prijzen

Alle prijzen worden ingediend bij Continental door de respectievelijke dealer en deze vallen dan ook onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de respectievelijke dealer. De verklaringen inzake de prijs slaan uiteraard louter op de band, zonder de velg en omvatten de wettelijk voorgeschreven BTW. Continental kan de huidige geldigheid van de prijzen niet garanderen. Continental is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid van de prijzen. De consument heeft het recht om de weergegeven prijzen af te toetsen bij de geselecteerde dealer. Bijkomende kosten voor diensten (balanceren, bandspanningscontrolesysteem, enz.) kunnen verschuldigd zijn indien nodig en indien deze overeengekomen zijn met de dealer.

6. Gegevensinzameling en gegevensverwerking

Lees de Privacyverklaring van Continental HIER.

7. Links naar andere websites

Links naar websites die aan derden toebehoren, waaronder ook in het bijzonder de webshops van de dealers, worden als bijkomende dienstverlening aan de consument ter beschikking gesteld. Deze websites zijn compleet onafhankelijk en vallen buiten de controle van Continental. Continental is niet aansprakelijk voor de inhoud van eender welke van deze websites van derden, die bezocht worden via de websites van Continental en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de inhoud, voorzieningen inzake gegevensbescherming of het gebruik van deze websites.

8. Merken en auteursrechten

De merken en logo’s (“handelsmerken”) die weergegeven worden op deze websites zijn de eigendom van Continental en/of haar holding- of dochterbedrijven. Geen enkele informatie op deze website kan geïnterpreteerd worden als een verlening van een licentie of een merk. De expliciete schriftelijke toestemming van Continental is hiertoe vereist. Gebruik van deze “handelsmerken” zonder de vereiste toestemming is strikt verboden. Continental zal haar intellectuele eigendomsrechten wereldwijd laten gelden, binnen de perken zoals voorzien in de desbetreffende wetgeving.

Alle teksten, afbeeldingen, animaties, video’s, muziek, geluiden en andere inhoud op deze websites vallen onder het auteursrecht van Continental AG en haar dochterondernemingen. Continental AG heeft de auteursrechten voor de selectie, coördinatie en schikking van de inhoud op de website. Deze inhoud mag niet gekopieerd worden voor commercieel gebruik of distributie en deze inhoud mag niet aangepast worden of doorgestuurd worden naar andere websites.

9. Slotbepalingen

Het contract opgesteld tussen Continental en de consument met betrekking tot het gebruik van dit platform wordt beheerst door het Duits recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De rechtbanken en Hoven te Hanover zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over alle geschillen met betrekking tot onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Indien specifieke bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden volledig dan wel gedeeltelijk nietig zouden blijken, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet in het gedrang worden gebracht. De wettelijke bepalingen zullen de nietige bepaling vervangen.

Uniroyal. Een merk van Continental.*